โครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทย โดยหลวงพ่อ ธงชัย ธมมกาโม ขอมอบเงินเพื่อดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ