โครงการ “สร้างจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรแบบมีส่วนร่วม”