โรงพยาบลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)