โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดการประชุม โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์โรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562