โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (จิตอาสาพระราชาและแผ่นดิน)