โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรม จิตอาสารณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล