โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลพุทธโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563