โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง