โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง