โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT CUT อำเภอเมือง ปี 2560