โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนิทรรศการ วันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2562