โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการอบรมเชิงเปฏิบัติการ การตอบโต้อุบัติภัยสารเคมี ประจำปีงบประมาณ 2565