โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการเตรียมความพร้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่มาก ปรำจำปี 2566