โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ปี 2561