โรงพยาบาลพุทธโสธร ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจโคโรน่าไวรัส (covid-19)