โรงพยาบาลพุทธโสธร ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต