โรงพยาบาลพุทธโสธร ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ก้าวท้าใจ Season 2”