โรงพยาบาลพุทธโสธร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย