โรงพยาบาลพุทธโสธร ประชุมเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามจังหวัดฉะเชิงเทรา (ในด้านการรักษาพยาบาล)