โรงพยาบาลพุทธโสธร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน