โรงพยาบาลพุทธโสธร รับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม