โรงพยาบาลพุทธโสธร รับการตรวจเยี่ยมสำรวจระบบการจัดการด้านยา จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)