โรงพยาบาลพุทธโสธร รับการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์