โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนการศึกษาแด่นิสิตแพทย์และพยาบาล