โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central Monitor)