โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์