โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินอุดหนุน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการตรวจรังสีวินิจฉัย