โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ แอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปรย์