โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ มะม่วงเขียวเสวย และ แคตาลูป