โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบโล่รางวัลดีเด่น การประกวดจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2560