โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบชุดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019