โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจ (EST)