โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ แอลกอฮอล์ เจล และ Infarred Termomiter