โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมพิจารณาจัดสรรโควตาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปี 2561 รอบที่ 1 เขตสุภาพที่ 6