โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต