โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมจัดบริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)