โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่6