โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 ในโอกาสเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลพุทธโสธร