โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมปรึกษาหารือและติดตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256