โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561