โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กร ฯลฯ