โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรม “รวมพลังขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน”