โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมรับฟังการประชุมการดูแลรักษาไข้เลือดออก เรื่อง การพัฒนาระบบการรักษาและส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออก