โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับคระผู้มาศึกษาดูงานโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี