โรงพยาบาลพุทธโสธร วางแผนการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม solar rooftop