โรงพยาบาลพุทธโสธร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่6 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสถานที่กักกัน (Local Quarantine) และโรงพยาบาลสนาม