โรงพยาบาลพุทธโสธร เตรียมความพร้อมซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่มาก ปีงบประมาร 2562