โรงพยาบาลพุทธโสธร เตรียมความพร้อม สำหรับกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019