โรงพยาบาลพุทธโสธร เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา