โรงพยาบาลพุทธโสร ร่วมประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา